Kúpele Štós, a.s., Štós

Názov Kúpele Štós, a.s., Štós
Oblasť ŠTÓS
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
6225 -99/2007/ŠKK
24.1.2007
Adresa Kúpele Štós, a.s.
Štós kúpele č. 235
044 26 Štós
Liečebné domy Komporday, Slnečný lúč, Tatranka, Pavilón G, Bratislava, Pavilon G
Telefón 055/4667 532, 055/4667 260 Mobil: 0915 102 970
(p. Gedeonová)
Fax 055/4666 720
E-Mail marketing@kupele-stos.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
I/1 – Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
A C00C97, D00D09 onkológ, všeobecný lekár 21 Recidíva metastázy, karcinomatózna kachexia.
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (IV/3,4,5) platné: indikácie (IV/3,4)
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
IV/1 – Diabetes mellitus – do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.
A E10, E11 diabetológ, všeobecný lekár 21 Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.
IV/2 – Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie).
A E10, E11 diabetológ, všeobecný lekár 21 Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (hladina kreatinínu v sére vyššia ako 350 µmol/l). Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky
IV/3 – Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami.
B E78 diabetológ, všeobecný lekár 21
IV/4 – Stavy po operácii štítnej žľazy pre thyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.
A E05 internista, endokrinológ, chirurg, všeobecný lekár 21 Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, malígna struma.
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Poznámka
Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t.j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
V/1 – Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
B J41, J42 internista, pneumológ, ftizeológ alergológ, imunológ, všeobecný lekár 21 Chronické cor pulmonale. Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky
V/2 – Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
A J44, J45 pneumológ, alergológ, imunológ 21 Chronické cor pulmonale.
V/3 – Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.
A podľa základnej diagnózy chirurg, internista, pneumológ, všeobecný lekár 21 Empyémy, píšťaly. S výnimkou stavov po minimálnych invazívnych výkonoch na pleure a pľúcach, po PNO a benígnych nádoroch bez pooperačných komplikácií a stavov po diagnostických a paliatívnych výkonoch na pleure a pľúcach.
V/4 – Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
B J31, J37, J38 otorinolaryngológ, všeobecný lekár 21 Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
V/5 – Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
B J30 alergológ, imunológ všeobecný lekár 21 Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
V/6 – Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.
A podľa základnej diagnózy otorinolaryngológ, všeobecný lekár 21 Netýka sa tonzilektómie, adenotómie a operácií nosovej priehradky.
V/7 – Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.
A J60, J62, J68 internista, pneumológ, všeobecný lekár 21 Cor pulmonale
IX. Duševné choroby (IX/1)
Poznámka
Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látkach, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
IX/1 – Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.
B F40F48 psychiater, všeobecný lekár 21 Účelové reaktívne stavy Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
IX/2 – Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.
B F01, F02, F06, F43 psychiater, všeobecný lekár 21 Pokojová alebo nočná dušnosť, klinické prejavy stázy vo veľkom obehu, malígna hypertenzia,stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti. Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
IX/3 – Psychózy symptomatické a endogénne, okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.
B F20, F21, F25, F31, F33 psychiater, všeobecný lekár 21 Stavy bezprostredne po absolvovaní pobytu na psychiatrickom oddelení.
XI. Ženské choroby (XI/6) platné: indikácia XI/6 vypadla z indikačného zoznamu
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
XI/1 – Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku.
B N80, N83N85, N91N93, N97, Q51, Q52 gynekológ, všeobecný lekár 28 Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
XI/2 – Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečené najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie.
B N70N73 gynekológ, všeobecný lekár 21
XI/3 – Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií.
A podľa základnej diagnózy gynekológ, všeobecný lekár 21
XI/4 – Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.
B podľa základnej diagnózy gynekológ, všeobecný lekár 21
XI/5 – Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 meisacov.
B O08 gynekológ, všeobecný lekár 21
XII. Choroby z povolania (XII/1,4,5,6,8,9,10)
Poznámka
Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
XII/1 – Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.
B Z29, V88 klinika pracovného lekárstva, kožný lekár, všeobecný lekár 28
XII/2 – Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz.
B L23, L24 klinika pracovného lekárstva, kožný lekár, všeobecný lekár 28 Impetiginizácia, bronchiálna astma alebo astmatoidná bronchitída.
XII/3 – Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).
B Z99, V94 klinika pracovného lekárstva, ortopéd, všeobecný lekár 21
XII/4 – Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.
B Z99, V43, X50 klinika pracovného lekárstva, neurológ, ortopéd, všeobecný lekár 21
XII/5 – Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie.
B J60J64, J66J68, J70 klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, všeobecný lekár podľa potreby Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať podobne, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách. Fajčenie.
XII/6 – Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.
B J66, J68 klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, všeobecný lekár 21 Fajčenie.
XII/7 – Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia pečene.
B B15B19, K71 klinika pracovného lekárstva, internista, hepatológ, infektológ, gastroeneterológ, všeobecný lekár 21 Pokročilá nedostatočnosť pečene.
XII/8 – Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.
B G13, G22, G32, G56, G59, G63, G64 klinika pracovného lekárstva, neurológ, všeobecný lekár 21
XII/9 – Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.
B podľa základnej diagnózy klinika pracovného lekárstva, všeobecný lekár podľa potreby
XII/10 – Bronchiálna astma profesionálna.
B J45 klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko, všeobecný lekár podľa potreby Fajčenie.
XXI. Onkologické choroby
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
XXI/1 – Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
A C00C97, D00D09 onkológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28 Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.
XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (XXIV/2,3)
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
XXIV/1 – Diabetes mellitus.
A E10, E12, E13 diabetológ, endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28 Nestabilizovaný diabetes.
XXIV/2 – Ťažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %.
A E66 endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXIV/3 – Choroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizácii.
A E01, E04, E05 endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28 Mentálna retardácia ťažkého stupňa, imobilita.
XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Poznámka
Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t.j. v odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni.
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
XXV/1 – Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.
A J31, J37, J39 otorinolaryngológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/2 – Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením.
A J30 otorinolaryngológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/3 – Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.
A J40 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/4 – Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.
A J32, J39 pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/5 – Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.
A J12J16 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/6 – Chronická bronchitída, obštrukčná bronchitída.
A J41, J44 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/7 – Bronchiálna astma.
A J45 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/8 – Dermorespiračný syndróm.
A J98 pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/9 – Stavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operácii.
A podľa základnej diagnózy chirurg, pneumoftizeológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.