Z86.4 - Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Choroby pod položkami F10 F19

Nepatrí sem:

Súčasná závislosť (F10 F19 so spoločným štvrtým kódom .2)
Problémy súvisiace s užívaním:
• alkoholu (Z72.0)
• liekov a návykových látok (Z72.0)
• tabaku (Z72.0)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre