Z91.8 - Iné bližšie určené rizikové faktory, nezatriedené inde

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Popis
Nedostatočná osobná hygiena
Zneužitie, bližšie neurčené
Týranie, bližšie neurčené
Parasuicídium
Psychická trauma
Samopoškodenie a iné telesné poranenie
Samootrávenie
Nezdravý rytmus spánok – bdenie
Pokus o samovraždu

Nepatria sem:

Poruchy spánku (G47.-)

Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia
Share.

Komentáre