MKCH Kategória:I10.- - Primárna [esenciálna] artériová hypertenzia

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Primárna [esenciálna] artériová hypertenzia
Patrí sem:

Vysoký krvný tlak
Hypertenzia (artériová) (esenciálna) (primárna) (systémová)
Nepatrí sem:

Primárna artériová hypertenzia s postihnutím ciev:
• oka (H35.0)
• mozgu (I60-I69)

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Číslo indikácie Indikácia Kódy diagnózy
II/5 Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia. I10I13
II/6 Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza. I10I15, I25, I61I65, I69, I70

Kúpele

Názov Indikácie
Bardejovské kúpele a.s., Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXV, XXVI, XXVIII
KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VIII, XII
Kúpele Brusno a.s., Brusno II, III, IV, XII
Kúpele Dudince a.s., Dudince II, VI, VII, XII
Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XXV, XXVI, XXVII
Kúpele Sliač a.s., Sliač I, II, VII, XI
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Vyšné Ružbachy I, II, III, IV, IX, VII, VIII, XI, XII
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Dudince II, VI, VII, XII
MKCH Klasifikácia