Morfológia nádorov

Vyhľadávanie v morfológií nádorov ↓

Druhé vydanie Medzinárodnej klasifikácie onkologických chorôb (MKCH-O) vyšlo v roku 1990. Obsahuje kódované názvoslovie morfológie nádorov.
Kódovacie čísla pre morfológiu nádorov sa skladajú z piatich číslic: prvé štyri slúžia na určenie histologického typu nádoru a piata, oddelená zlomkovou čiarou alebo pomlčkou, označuje jeho správanie. Jednočíslicový kód na označovanie správania je nasledujúci:

 • /0 Benígny (nezhubný)
 • /1 Neisté, či benígny, alebo malígny proces
  hraničná malignita*
  nízky potenciál malignity*
  *(Okrem cystadenómov ovárií podľa M844 - M849, ktoré sa pokladajú za malígne)
 • /2 Carcinoma in situ
  intraepiteliálny
  neinfiltrujúci neinvazívny
 • /3 Malígny, primárne ložisko
 • /6 Malígny, metastatické ložisko
  malígny, sekundárne ložisko
 • /9 Malígny, neisté či primárne, alebo metastatické ložisko

V nasledujúcom názvosloví kódovacie čísla pre morfológiu nádorov zahŕňajú kód správania podľa histologického typu nádoru; tento kód sa má meniť, ak to vyžadujú ďalšie informácie. Napríklad chordóm sa pokladá za malígny, a preto sa označí kódovým číslom M9370/3; pravda, termín benígny chordóm sa má kódovať číslom M9370/0. Podobne povrchovo sa šíriaci adenokarcinóm (M8143/3) sa má kódovať číslom M8143/2, ak sa opisuje ako neinvazívny, a melanóm (M8720/3), ak sa opisuje ako sekundárny, treba kódovať číslom M8720/6.
Nasledujúca tabuľka ukazuje vzťah medzi kódom správania a rozličnými časťami II. kapitoly:

Číslicu /9 označujúcu správanie podľa MKCH-O nie je možné použiť v súvislosti s MKCH, lebo malígne nádory sa pokladajú za primárne (/3) alebo sekundárne (/6) podľa iných informácií z chorobopisu.
V nasledujúcom zozname sa pri každom kódovacom čísle uvádza len prvý názov z morfologického názvoslovia úplnej MKCH-O. Abecedný zoznam (3. diel) obsahuje všetky synonymá MKCH-O, ako aj viaceré iné morfologické opisy, ktoré sa ešte vždy môžu vyskytovať v chorobopisoch, aj keď ich Medzinárodná klasifikácia onkologických chorôb (MKCH-O) vypúšťa ako nečasové alebo inak nežiaduce.

Niektoré typy nádorov sú špecifické pre určité lokalizácie alebo typy tkanív. Napríklad nefroblastóm (M8960/3) spravidla vždy vzniká v oblič ke, hepatocelulárny karcinóm (M8170/3) je vždy primárne v pečeni a bazalióm (bazocelulárny karcinóm) (M8090/3) sa zvyčajne nachádza v koži. Pre takéto prípady sa v zátvorke za názvom pridáva príslušný kód z II. kapitoly. Takže po nefroblastóme nasleduje kód pre zhubný nádor obličky (C64). Pre bazocelulárny karcinóm kód pre malígne nádory kože (C44.-), pričom sa necháva otvorený štvrtým znakom, na ktorého miesto sa zapíše kód podľa lokalizácie uvedenej v chorobopise. Kódy v II. kapitole na označovanie morfológie nádorov sa používajú len v prípadoch, ak diagnóza neuvádza lokalizáciu nádoru. Mnohým morfologickým názvom neboli pridelené kódy podľa II. kapitoly, lebo tie isté morfologické typy nádorov môžu vznikaťvo viacerých orgánoch alebo tkanivách. Napríklad adenokarcinóm NS (M8140/3) nemá v II. kapitole uvedený kód, lebo môže primárne vznikať vo viacerých orgánoch.
Občas vznikajú problémy v prípadoch, ak sa lokalizácia uvedená v diagnóze nezhoduje s kódovým označením na určenie lokalizácie. V takýchto prípadoch treba kód uvedený v II. kapitole ignorovať a použiť primeraný kód podľa lokalizácie vrátane diagnózy. Napríklad C50.- (prsník) sa pridáva k morfologickému označeniu infiltrujúci karcinóm vývodov (M8500/3), lebo tento typ karcinómu zvyčajne vzniká v prsníku. Pravda, ak sa názov infiltrujúci karcinóm použije na primárny karcinóm vznikajúci v podžalúdkovej žľaze, správny kód by bol C25.9 (neurčený pankreas).
Pri nádoroch lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva (M959 - M998) sa uvádzajú kódy položiek C81 - C96 a D45 - D47. Tieto kódy II. kapitoly sa uvádzajú bez ohľadu na miesto výskytu nádoru.
Ťažkosti pri kódovaní dakedy vznikajú v situáciách, ak morfologická diagnóza obsahuje dve kvalifikačné adjektíva, ktoré majú rozdielne kódové označenie. Príkladom takejto situácie je prechodnobunkový epidermoidný karcinóm.
Prechodnobunkový karcinóm NS má kód M8120/3 a epidermoidný karcinóm NS kód M8070/3. V takejto situácii sa použije kód s vyššou číselnou hodnotou (t.j. v tomto príklade M8120/3), ktorý je výstižnejší. Ďalšie informácie o kódovaní morfológie nádorov pozri v 2. diele.

Hľadaj v morfológií nádorov

Morfológia nádorov