„BARACHA” Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
„BARACHA” Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo, Bardoňovo 365, 941 49 Bardoňovo
IČO: 00655295
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebZariadenie podporovaného bývaniaŠpecializované zariadenie
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3).
Miesto pôsobenia Bardoňovo 365, 941 49 Bardoňovo
Kapacita 37
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 22.04.2009
E-Mail dssbardonovo@stonline.sk
Telefón 035/6506417
Štatutárny zástupca Ing. Veronika Pálková
Zodpovedný zástupca Ing. Veronika Pálková
Druh služby Zariadenie podporovaného bývania
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov príloha č. 4)
Miesto pôsobenia Bardoňovo 365, 941 49 Bardoňovo
Kapacita 16
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 18.04.2012
E-Mail dssbardonovo@stonline.sk
Telefón 035/6506417
Štatutárny zástupca Ing. Veronika Pálková
Zodpovedný zástupca Ing. Veronika Pálková
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.
Miesto pôsobenia Bardoňovo 365, 941 49 Bardoňovo
Kapacita 77
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 08.10.2013
E-Mail dssbardonovo@stonline.sk
Telefón 035/6506417
Štatutárny zástupca Ing. Veronika Pálková
Zodpovedný zástupca Ing. Veronika Pálková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre